Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 538
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2018

Post by Martin Danerud » 29 Apr 2019 15:18

Årsmötesprotokoll 2018
§1 Mötet öppnades. Närvarande och röstberättigade medlemmar var Martin Danerud, Jonas Ahlqvist, Robert Söderberg, Peder Gedda, Anders Ågren Thuné och Jan Rabe.
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Robert Söderberg valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna
§8 2017 års bokslut presenterades
§9 Revisorns berättelse lästes upp
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Jonas Ahlqvist valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Övriga frågor: Här diskuterades höstens tävlingar. Det beslutades att Lag-SM skulle spelas i Stockholm och att Göteborg Open skulle spelas med endast kontantpriser.
Medlemsavgiften i Sveriges Shogiförbund diskuterades också. Mötet bestämde att medlemsavgiften från och med 2019 skall vara 100 kronor. Då blir det om inte annat enklare att betala och ta emot betalning, samtidigt som förbundet får förstärkning av kassan.
§19 Årsmötet avslutades

Post Reply