Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 512
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2013

Post by Martin Danerud » 16 May 2014 09:32

Årsmöte Sveriges Shogiförbund 2013

2013-05-05 klockan 18:00-19:30 på restaurang FU Thai och Sushi

Närvarande: Martin Danerud, Andrée Viklund, Christer Hartman, Simon Meuller, Peder Gedda, Robert Söderberg, Rafael Gerdin, Tord Juntti, Jonas Ahlqvist, Jan Rabe, Rikard Skotnicki och Jonas Sandbom

§1 Mötets öppnande
Martin Danerud hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.

§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
Martin Danerud berättade att kallelsen publicerat kallelsen på www.shogi.se 15 dagar innan årsmötet. Stadgarna kräver att den ska publiceras 14 dagar innan. Årsmötet förklarade årsmötet behörigt utlyst.

§3 Val av mötesordförande
Martin Danerud valdes till mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare
Jonas Sandbom valdes till mötessekreterare.

§5 Val av justerare tillika rösträknare
Rafael Gerdin valdes till justerare och tillika rösträknare

§6 Föregående Årsmötesprotokoll
Martin Danerud föredrog förra årets mötesprotokoll. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Martin Danerud föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§8 2012 års bokslut
Martin Danerud föredrog årsbokslutet för 2012. Bokslutet visade på ett underskott på 1884 kronor och eget kapital på 5824,50.

§9 Revisorns berättelse
Förbundets revisor, Jan Rabe läste upp revisionsberättelsen där han rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Val av ordförande
Martin Danerud omvaldes till ordförande.

§12 Val av sekreterare
Jonas Ahlqvist nyvaldes till sekreterare.

§13 Val av kassör
Håkan Lönnqvist omvaldes till kassör.

§14 Val av revisor
Jan Rabe omvaldes till revisor.

§15 Val av webmaster
Ingen webmaster valdes.

§16 Val av redaktör
Ingen redaktör valdes.

§17 Val av valberedning
Ingen valberedning valdes.

§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs).
Inga förslag om stadgeändringar förelåg.

§19 Övriga frågor
Christer Hartman frågade om det skulle bli något mer International Shogi forum. Martin berättade att det är mycket tveksamt, men att det åtminstone finns en chans.

Diskuterade hur man ska lösa spelplatser för SM och lag-SM i framtiden. En möjlighet är att spela Lag-SM i Slottsparken ett antal år och att SM ska spelas i Stockholm under samma tid.

Peder Gedda tog upp frågan om en ”ny” regel ”capture the flag” som innebär att om den egna kungen kommer till motståndarkungens startruta så vinner man. Martin berättade att frågan varit uppe tidigare både i vårt förbund och i Europeiska Shogiförbundet Mötet visade inget större intresse för förslaget.

Peder Gedda föreslog att man skulle spela med längre betänketid. Efter en del diskussioner la Peder Gedda förslaget att man skulle återgå till den betänketid som gällde fram till 2007, 45 minuter + 40 sekunders byo-yomi. Efter omröstning beslöt årsmötet att styrelsen ska verka för att återgå till den av Peder Gedda föreslagna betänketiden. Styrelsen får dock mandat att behålla den nuvarande betänketiden om det skulle visa sig att våra internationella gäster föredrar den nuvarande betänketiden.

Rafael Gerdin tog upp frågan om att införa ett Shogi-SM i blixt. Styrelsen fick i uppdrag att se över frågan och komma med ett förslag. Årsmötet uttalade att en blixttävling lämpligen spelas på nätet.

Robert Söderberg tog upp frågan om att göra ett par-SM i Shogi. Detta med anledning av den partävling som spelats i Trollhättan. Styrelsen fick i uppdrag att titta vidare på frågan.

§20 Mötets avslutning
Martin Danerud tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.

___________________________________ ____________________________________
Jonas Sandbom Martin Danerud
Mötessekreterare Mötesordförande


___________________________________
Rafael Gerdin
Justeringsman

Post Reply