Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 471
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2015

Post by Martin Danerud » 08 May 2016 08:01

Årsmötesprotokoll 25 april 2015

§1 Mötet öppnades. Närvarande och röstberättigade medlemmar var Martin Danerud, Jonas Ahlqvist, Robert Söderberg, Simon Meuller, Magnus Hellström, Peder Gedda och Jan Rabe.
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Robert Söderberg valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna
§8 2014 års bokslut presenterades
§9 Revisorns berättelse lästes upp
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Jonas Ahlqvist valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Inga förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs) hade inkommit.
§19 Övriga frågor: Här diskuterades Lag-SM 2015 och framåt. Stockholm diskuterades som värd för 2015 års Lag-SM. Delsbo kan komma att bli värd för lag-SM längre fram. Peder Gedda kommer att visa ett förslag på arrangemang i Delsbo.
§20 Mötet avslutades

Post Reply