Referat från årsmötet 2008

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Referat från årsmötet 2008

Post by Carl Johan Nilsson » 31 Mar 2008 21:19

För den som undrar hur årsmötet 2008 förlöpte så kommer här ett kort referat. Observera att det inte rör sig om något justerat protokoll så det kan mycket väl vara så att jag missuppfattat något. Referatet återspeglar hur jag upplevde årsmötet.

Innan årsmötet startade hölls en omröstning om vi skulle ha mötet i spellokalen eller om vi skulle ha mötet på en restaurang som vi haft tidigare år. Denna omröstning bestämde att vi skulle ha mötet i spellokalen. Till årsmötet kom 11 medlemmar. Det kan noteras att av styrelsens medlemmar närvarade enbart ordföranden. Inte heller revisorn var närvarande. För egen del skulle jag gärna se ett större intresse från dessa funktioner att delta på årsmötet.

Martin D valdes till mötesordförande, Therése till mötets sekreterare och Robert S till justerare.

Förra årets protokoll fanns tyvärr inte tillgängligt till mötet. Då styrelsen inte heller har denna sparad elektroniskt mer än på SS Manhems dator så kunde inget protokoll mejlas till årsmötet trots uppringning av styrelsens sekreterare. Årsmötet beslöt att styrelsen skulle skicka ut detta protokoll i efterhand istället. En reflektion från mig är att dessa protokoll bör ligga på förbundets hemsida.

Inte heller någon verksamhetsberättelse fanns tillgänglig på mötet. Årsmötet beslöt att styrelsen skulle distribuera denna till alla medlemmar efter mötet. Martin föredrog en kort verksamhetsberättelse muntligt. Förbundets verksamhet det gånga året har varit att organisera SM och lag-SM. För att sprida shogi har man varit på ett manga-konvent i Lund. Detta inbringade två nya medlemmar.

Bokslutet visade på en förlust på -3400:- och tillgångarna vid årskiftet var 7250:-. Den stora anledningen till förlusten var att Shogi på svenska ny trycks på tryckeri istället för att som tidigare kopieras upp manuellt. En annan anledning var att vi tappat en del medlemmar det gångna året.

Revisorn (som inte närvarade på mötet) hade skrivit en revisionsberättelse där han föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Detta förutsatt att årsmötet granskade och godkände en del verifikat som han inte hade kunnat se innan revisionsrapporten skrevs. Verifikaten granskades av mig och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Det beslöts också senare på mötet att kassören skall skriva ett bokslut och ha verifikaten tillgängliga för revisorn senast en månad innan årsmötet vilket skrivs in i stadgarna. Det beslöts även att revisorn fortsättningsvis skall granska inte bara ekonomin utan även granska hela styrelsens verksamhet i relation till dess uppgifter i stadgarna. Medlemsmatrikel och styrelseprotokoll skall skickas till revisorn inför revisionen.

En tanke från mig i sammanhanget som jag kommit att tänka på efter mötet är att även hemsidan och medlemstidningen borde ingå i revisionen.

Val av styrelse gick enligt valberedningens förslag det vill säga omval för samtliga poster det vill säga ordförande Martin Danerud, kassör Håkan Lönnkvist, sekreterare Niklas Alexandersson webmaster och revisor Mikael Hansson och redaktör Therése Jernberg.
Gällande webmasterposten så hade Mikael H villkorat sin kanditatur med att han skall kunna bygga en ny hemsida med asp - se seperat tråd. Detta bifölls av årsmötet. Christer Hartman informerade om att hans tjänster som expert på området stod till förfogande.

Motionen om stadgeändring gällande redaktörsposten bifölls enhälligt.
Martin ställde i samband med omröstningen en fråga varför så många japanska ord i tidningen varit felstavade. En diskussion om den korrekta stavningen av Maiko (Geishaelev) vidtog. Martin informerade i att hans fru kan ställa upp med korrekturläsning av de japanska orden i tidningen fortsättningsvis.
Även motionen om layout (se separat tråd) bifölls, det vill säga att styrelsen, webmastern och redaktören fick till uppgift att under året ta fram en gemensam layout.

Motionen om att införa ett GP-system bifölls även den efter en livlig diskussion. Framförallt Christer Hartman uttryckt stor skepsism och efterfrågade vad det stora priset (Grand-Prix = Stort pris) egentligen bestod av. Motionen ansågs av honom som pinsam och som ett fattigdomstecken. Istället efterfrågade Christer insatser för att få sponsormedel till svenskt shogi i form av Japanresor och bättre prispengar. Detta skulle även resultera i att göra rekryteringen lättare. Efter omröstning bifölls ändå motionen med siffrorna 8-3.

Motionen om ett nytt SM-system var den punkt som väckte mest diskussioner under årsmötet. Nils Carlsson ställde ett motförslag att SM-turnering och slutspel skall spelas under två separata helger. Den svenske mästaren skulle inte vara direktkvalificerad till slutspelet. De sex bästa skulle gå vidare och spela en bergerturnering med dagens betänketid. Efter långa diskussioner företogs en omröstning. Dagens SM-system fick 0 röster och Nils förslag fick 5 röster vilket också mitt förslag fick. Den avgörande 11:e rösten satt Robert Söderberg på men han hade svårt att välja. Därför vidtogs nya diskussioner och en liten frågestund. Därefter gjordes en ny omröstning i vilket förslaget enligt min motion segrade knappt (6-5 tror jag). Därefter vidtog en diskussion om att modifiera mitt förslag genom att ta bort SM i snabbshogi och istället få ett mer luftigt spelschema. En omröstning hölls om motionen bifallits ograverad eller om denna kunde modifieras vilket årsmötet beslöt att det fick. Martin D lade fram ett modifierat förslag vilket årsmötet också röstade fram med siffrorna 8-3 eller kanske 7-4. Det modifierade förslaget innebär att SM-turneringen startar efter lunch på torsdagen och avslutas på fredag kväll. SM-slutspel och sidoturneringar spelas under lördag och söndag.

Den sista av många intressanta diskussionspunkter för dagen var den om årsavgiften. Detta med bakgrund av den stora förlusten under 2007 vilken gjordes trots att utgifterna i samband med rekryteringsarbete varit mycket blygsamma. Styrelsen förslog en höjning av avgiften till 75:- för att få balans i ekonomin.
Daniel Wredenberg påpekade vikten av att det skulle finnas buffert i ekonomin för att täcka kostnader i samband med rekryteringsarbete. Annars kommer vi inte att ha någon som är intresserad av att arbeta ideellt för svenskt shogi fortsättningsvis. Klokt inlägg tyckte flera andra inklusive jag. Förslaget att ha en tilläggsavgift för de som vill ha sin shogi på svenska tryckt lades fram. Jag påpekade att det kostar cirka 80:- per år att trycka och distribuera en shogi på svenska för en medlem. Därför borde tilläggsavgiften vara i den storleken. Andra förespråkade en mindre tilläggsavgift på 25:-. Efter omröstningar vann slutligen följande förslag relativt klart: Avgiften höjs till 75:- per person och år med en tilläggsavgift på 75:- för att få en tryckt shogi på svenska. Det beslöts också att man från #3 2008 kommer att få tidningen som pdf-fil om man inte uttryckligen ber om att få tidningen tryckt. Christer föreslog att förbundet enbart skulle vara internet-baserat fortsättningsvis. Därefter avslutades mötet.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en hel del förbättringspotential för styrelsen tills nästa årsmöte gällande föregående årsmötes protokoll, verksamhetsberättelse, tid för bokslut och närvaro. Trots detta var det som jag ser det bästa årsmötet vi haft på många år. Att slippa sitta på restaurang och där behöva ta hänsyn till andra gäster bidrog till att de intressanta diskussionerna blev så livliga som de blev.

Post Reply