Kallelse till Årsmöte 2011

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Kallelse till Årsmöte 2011

Post by Martin Danerud » 23 Apr 2011 07:27

Årsmöte

Kallelse till Sveriges Shogiförbunds Årsmöte 2011. Lördag, 7/5, klockan 19.00 samlas vi på Stockholms Schacksalonger (och går förmodligen vidare till någon närliggande restaurang). Mötet väntas pågå ca en timma.

§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 2010 års bokslut
§9 Revisorns berättelse
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av ordförande
§12 Val av sekreterare
§13 Val av kassör
§14 Val av revisor
§15 Val av webmaster
§16 Val av redaktör
§17 Val av valberedning
§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs).
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutning

Samtliga medlemmar uppmanas lämna in förslag till Styrelsen inför Årsmötet.

Post Reply