Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 471
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2011

Post by Martin Danerud » 04 May 2012 19:34

§1 Mötet öppnades av Martin Danerud
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Robert Söderberg valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades till handlingarna
§8 2010 års bokslut presenterades
§9 Revisorns berättelse upplästes
§10 Styrelsens beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Niklas Alexandersson valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Det fanns inga förslag om stadgeförändringar
§19 Övriga frågor:
Lag-SM diskuterades. Styrelsen uppdrogs att slå fast detaljerna för 2012 års Lag-SM med inriktningen att lagen skall bestå av tre spelare och att det inte skall finnas några begränsningar för utländska spelare i lagen.
§20 Mötet avslutades

Post Reply