Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 458
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2012

Post by Martin Danerud » 05 May 2012 17:31

Årsmötesprotokoll 2012

§1 Mötet öppndes
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Anna-Karin Skoglund valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna
§8 2011 års bokslut godkändes och lades till handlingarna
§9 Revisorns berättelse föredrogs godkändes
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Niklas Alexandersson valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Inga förslag om stadgeförändringar hade inlämnats
§19 Övriga frågor: Var skall Lag-SM spelas? Villa Belparc är möjligt. Vi måste rekrytera fler nya spelare.
§20 Mötet avslutades

Post Reply