Årsmötesprotokoll

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 476
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll

Post by Martin Danerud » 01 May 2018 08:47

Årsmötesprotokoll 2017
§1 Mötet öppnades. Närvarande och röstberättigade medlemmar var Martin Danerud, Jonas Ahlqvist, Robert Söderberg, Simon Meuller, Christer Hartman, Peder Gedda, Andree Viklund och Jan Rabe.
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Robert Söderberg valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna
§8 2016 års bokslut presenterades
§9 Revisorns berättelse lästes upp
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Jonas Ahlqvist valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Övriga frågor: Här diskuterades återigen en modell för framtida SM och kvalificeringarna till eventuellt framtida International Shogi Forum. Nu hade Årsmötet en ny ståndpunkt, och det var att alla framtida SM skall spelas enligt SM/SOSC-modellen, även under år, då platser till ISF står på spel.
§19 Årsmötet avslutades

Post Reply