Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 566
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Årsmötesprotokoll 2019

Post by Martin Danerud »

Årsmötesprotokoll 2019
§1 Mötet öppnades. Närvarande och röstberättigade medlemmar var Martin Danerud, Jonas Ahlqvist, Robert Söderberg, Peder Gedda, Anders Ågren Thuné, Simon Meuller och Jan Rabe.
§2 Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3 Martin Danerud valdes till mötesordförande
§4 Jonas Ahlqvist valdes till mötessekreterare
§5 Robert Söderberg valdes till justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna
§8 2018 års bokslut presenterades
§9 Revisorns berättelse lästes upp
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§11 Martin Danerud valdes till ordförande
§12 Jonas Ahlqvist valdes till sekreterare
§13 Håkan Lönnqvist valdes till kassör
§14 Jan Rabe valdes till revisor
§15 Ingen valdes till webmaster
§16 Ingen valdes till redaktör
§17 Ingen valdes till valberedning
§18 Övriga frågor: Här diskuterades höstens tävlingar. Det beslutades att Lag-SM skulle spelas i Stockholm.
§19 Årsmötet avslutades
Post Reply